ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਮਾਈਗਵ

ਮਾਈਗਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 8 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਗਵ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ https://www.mygov.in

ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਲੜੀ ਨੰ. ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 26th December 2022 ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ (PDF - 929 KB)
2 26th December 2022 ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ- ਔਫਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (OVSEs) ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ (PDF - 371 KB)
3 26th December 2022 ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ (PDF - 456 KB)