ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਮਾਈਗਵ - ਵੈੱਬ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ
CEO, ਮਾਈਗਵ
e-Mail: connect[at]mygov[dot]nic[dot]in
Phone: 011-24301812

ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ

CEO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਾਈਗਵ
3rd Floor, Room no-3015
Ministry of Electronics and Information Technology(Government of India)
Electronics Niketan, 6, CGO Complex,Lodhi Road,
New Delhi - 110003 India
e-Mail: connect[at]mygov[dot]nic[dot]in

For details you can visit the FAQ page.

Any feedback, related to content, design, or technology with respect to the MyGov Portal may be submitted at Feedback section.