ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

ਬੈਜ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ

  • ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ
  • ਡਿਸਕਵਰਰ ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ
  • ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ
  • ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ
  • ਚੈਂਜ ਮੇਕਰ ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ
ਮਾਈਗਵ ਬੈਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ (PDF- 1.7 MB): ਬੈਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ - ਬੈਜ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 1

4999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 1 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 2

5000 ਤੱਕ 7499 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 2 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 3

7500 ਤੋਂ 9999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 3 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 4

10000 ਤੋਂ 14,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਏਨਥੂਜ਼ੀਐਸਟ 4 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਸਕਵਰਰ - ਬੈਜ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਸਕਵਰਰ 1

15,000 ਤੋਂ 21,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰਰ 1 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਸਕਵਰਰ 2

22,000 ਤੋਂ 27,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰਰ 2 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਸਕਵਰਰ 3

28,000 ਤੋਂ 34,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰਰ 3 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਡਿਸਕਵਰਰ 4

35,000 ਤੋਂ 39,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰਰ 4 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ - ਬੈਜ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 1

40,000 ਤੋਂ 49,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 1 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ 2

50,000 ਤੋਂ 59,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 2 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ 3

60,000 ਤੋਂ 69,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 3 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 4

70,000 ਤੋਂ 74,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ 4 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੈਂਪੀਅਨ - ਬੈਜ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਚੈਂਪੀਅਨ 1

75,000 ਤੋਂ 79,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 1 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਚੈਂਪੀਅਨ 2

80,000 ਤੋਂ 89,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 2 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਚੈਂਪੀਅਨ 3

90,000 ਤੋਂ 99,999 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 3 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਿੱਤਰ

ਚੈਂਪੀਅਨ 4

1,00,000 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਗਵ ਦੁਆਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ 4 ਬੈਜ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।