ਹੋਮ | ਮਾਈਗਵ

ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ
ਅਕਸੇਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਲ
ਕਲਰ ਅਜਸਟਮੈਂਟ
ਟੈਕਸਟ ਸਾਈਜ਼
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜਸਟਮੈਂਟ

#IndiaFightsCorona COVID-19

011-23978046 , ncov2019[at]gov[dot]in
ਮਾਈਗਵ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਨਵੀਨਤਮ COVID ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ
ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
1075 ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
1098 ਬੱਚਾ
08046110007 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
14567 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
14443 ਆਯੂਸ਼ Covid-19 ਕੌਂਸਲਿੰਗ
9013151515 ਮਾਈਗਵ Whatsapp ਹੈਲਪਡੈਸਕ
ਟੀਕਾਕਰਣ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
Co-Win ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਉਮੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਵੈਕਸੀਨ ਸਥਿਤੀ ਡੈਮੋ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਬਣੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ, COVID-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ।
ਆਪਣੇ CoWin ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ